fbpx

Regulamin sprzedaży Testów na wykrycie wirusa SARS-CoV-2– Cegiełki w ramach akcji koronawirustesty.org

§ 1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania Testów na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 – cegiełek charytatywnych w ramach akcji testykoronawirus.org.
2. Test na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 jest jednocześnie cegiełką charytatywną a przychód uzyskany z jej sprzedaży oznacza darowiznę na cele statutowe Fundacji na Rzecz Perspektyw „CEL”.
3. Dystrybucja Testów na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 – cegiełek nie jest zbiórką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Dz.U. 2014 poz. 498.
4. Test na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 cegiełka, zwana dalej Testem. Jest toTest GeneMe do diagnostyki wirusa RT‐real time PCR KIT SARS‐CoV‐2, który pozwala na wykrywanie RNA wirusa za pomocą sond molekularnych zgodnie z wytycznymi WHO. Zestawy posiadają certyfikację CE i IVD. – w ramach celów statutowych Fundacji.
5. Wydawcą Testu jest Fundacja na Rzecz Perspektyw “CEL” z siedzibą w Warszawie (04-224) pod adresem: ulica Morgowa 1/B2, NIP 1132971474, REGON 380021051 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego KRS pod numerem 380021051.

§ 2. Dystrybucja i korzystanie z Testu:

1. DystrybucjaTestu rozpoczyna się w dniu 28.03.2020 r., a kończy 30.08.2020 r.
2. Nabywcą Testu jest osoba, o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje przekazania środków pieniężnych w polskich złotych na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie Testu.
3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego w formie przelewu określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich – do przekazania mu Testu, która będzie uprawniała jej Użytkownika do wykonania badania na obecnośćwirusa SARS-CoV-2 – w ramach celów statutowych Fundacji.
4. Badanie Testem obejmuje: zapewnienie rękawiczek jednorazowych, wymazówek oraz pojemników transportowych wypełnionych buforem, wykonanie badania pod kątem obecności RNA wirusa SARS‐CoV‐2, udostępnienie wyników w formie elektronicznej, dostawa zestawu, odbiór Testu z umówionej lokalizacji.
5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za Testy od momentu ich wydania Nabywcy. Fundacja nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Testu po ich przekazaniu Nabywcy. Użytkownik Testu jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Testu przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.W wyżej określonych sytuacjach niemożliwym jest zwrot Testu lub wymiana Testu na nowy, Jednocześnie Fundacja nie zwraca kwoty uiszczonej za Test.Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Fundacji żadnych roszczeń z tytułu utraty, błędnego pobrania materiału badawczego lub uszkodzenia Testu.

§ 3. Cele akcji koronawirustesty.org:

1. Celem akcji jest pomoc w diagnozowaniu zachorowań na chorobę COVID-19, spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 (zakup testów do diagnozowania wirusa, przeprowadzenie badań, informowanie o wynikach badań) oraz dystrybucja masek ochronnych na twarz – chroniące inne osoby.
2. Pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy mają obywatele i mieszkańcy Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dystrybucja Testów przeprowadzona jest na terenie całego kraju poprzez stronę internetową www.kontrakoranawirus.pl , a środki będą wpływały bezpośrednio na konto Fundacji na Rzecz Perspektyw „CEL” prowadzone przez Mbank, nr 91 1140 2004 0000 3202 7954 6225.

§ 4. Postanowienia końcowe:

1. Organizatorem zbiórek jest Fundacja na Rzecz Perspektyw „CEL” z siedzibą w Warszawie.
2. Za przygotowanie, realizację oraz rozliczenie zbiórek, z ramienia Organizatora, odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.
3. Do zadań Organizatora należy:
a) opracowanie harmonogramu zadań związanych z realizacją zbiórki,
b) przygotowanie materiałów promocyjnych,
c) przeprowadzenie akcji informacyjnej w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram),
d) dokonanie podsumowania zbiórki.
4. Środki z dystrybucji Testów przeznaczone będą na cele Fundacji tj. pomoc osobom poszkodowanym i poszukującym wyjścia z trudnych sytuacji spowodowanych koronawirusem.
5. Środki zebrane podczas akcji zostaną zaangażowane w walkę z następstwami pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz będą przekazane na rzecz wspierania lokalnych społeczności w neutralizacji skutków pandemii poprzez działalność naukową, oświatową i wychowawczą.
6. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych w celu pozyskiwania środków na rzecz kampanii, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych.
7. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).

§ 5. Ochrona danych osobowych:

1. Zgodnie z ar. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/95/WE (Dz. Urz. UE I. 2016 Nr 119, s. 1, dalej „RODO”, Fundacja na Rzecz Perspektyw „CEL” informuje, że:
– na użytek Testów wymagane jest podanie przez Nabywcę lub Użytkownika danych osobowych Użytkownika;
– każdy Użytkownik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Wydawcę.
2. Podając dane, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach ewidencyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją Testów. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty upoważnione bezpośrednio z przepisów prawa.
3. Administratorem danych osobowych jest Wydawca – Fundacjana Rzecz Perspektyw “CEL” z siedzibą w Warszawie (04-224) pod adresem: ulica Morgowa 1/B2, NIP 1132971474, REGON 380021051 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego KRS pod numerem 380021051.
4. Wydawca dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń. Ponadto, Wydawca nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.